Opettajille

Opettajien työ on keskeisessä asemassa, kun rakennetaan parempaa keskustelukulttuuria ja yhteiskuntaa. Loistokeskustelija-materiaali on rakennettu työkaluksi tukemaan tätä merkityksellistä työtä. Loistokeskustelija on Suomen tubettajat ry:n luoma video- ja verkkomateriaali, jonka tavoitteena on luoda rakentavat puitteet keskustelulle, joka edistää eurooppalaisten arvojen tunnetuksi tekemistä. Videoiden lisäksi materiaalin yhteydessä on tarjolla hyödyllisiä linkkejä, joista löytää luotettavaa lisätietoa aiheista.

Loistokeskustelija korjaa ajankohtaista ongelmaa eli keskustelun polarisoitumista, jota internet ja sosiaalinen media ovat myös osaltaan kärjistäneet. Hanke valjastaa uuden median rakentavan voiman ja valmentaa nuoria käymään kunnioittavaa keskustelua näiden vaikuttavien kanavien avulla.

Tubettaminen on 2000-luvulla syntynyt viestinnän muoto, josta on kasvanut hyvin vaikuttava media. Suosituimpien tubettajien videoita katsotaan miljoonia näyttökertoja kuukaudessa. Tilastokeskuksen mukaan 97% 10-19-vuotiaista internetin käyttäjistä katsoo YouTube- tai muita verkkovideoita. Tubettajat ovat vuosien saatossa kehittyneet keskustelun ja yhteisöjen rakentamisen ammattilaisiksi. Nuoret luottavat tubettajiin laajasti ja oppivat heiltä paljon uusia tietoja ja taitoja. Tubekulttuuri kannattaakin ottaa huomioon, kun rakennetaan parempaa yhteiskunnallista keskustelua.

Materiaalia saa käyttää vapaasti osana opetusta.

Miten materiaalia voi hyödyntää?

Loistokeskustelija-materiaalia voi käyttää monin eri tavoin osana opettajan pedagogisesti laadukkaalla tavalla suunnittelemaa opetusta. Videot ja niiden yhteydessä olevat keskustelukysymykset tarjoavat virikkeitä erilaisille työskentelytavoille. Koska materiaali hyödyntää videoformaattia, se soveltuu erityisen hyvin etäopetukseen.

Voit esimerkiksi:

 • Järjestää luokassa väittelyn tai keskustelun, jonka virikkeenä käytät aihevideota ja sivuston keskustelukysymyksiä
 • Antaa opiskelijoille itsenäisen tehtävän, jossa tulee etsiä luotettavaa tietoa jostain aihevideon aiheesta ja kirjoittaa siitä tutkielma, raportti tai essee
 • Antaa tehtäväksi tutustua jonkin aiheen materiaaliin ja kirjoittaa siitä perusteltu mielipidekirjoitus lehteen tai blogiin
 • Antaa tehtäväksi kuvata oma videoblogi, jossa esitetään vastauspuheenvuoro tubettajan kannanotolle
 • Antaa ryhmälle tehtäväksi käydä aiheesta rakentavaa keskustelua tubevideon kommenttikentässä. Voit hyödyntää videoiden oikeaa kommenttikenttää YouTubessa tai perustaa ryhmälle oman sisäisen keskustelukanavan

Miten materiaali sopii opetussuunnitelmaan?

Peruskoulu

Materiaali tukee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) yleisiä tavotteita, joihin kuuluu keskeisenä tehtävänä “tukea kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen”. Materiaali liittyy erityisesti yleiseen tavoitteeseen kasvusta ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen.

Opetuksen tulee edistää: “Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.“

Opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuksista materiaali liittyy erityisesti kohtiin:

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Materiaalin luonteen takia sitä voidaan hyödyntää erityisen hyvin oppiainerajat ylittävissä opetuskokonaisuuksissa. Materiaalia voidaan käyttää esimerkiksi “Euroopan Unioni” tai “rakentava yhteiskunnallinen keskustelu” teema- ja keskustelupäivien järjestämiseksi yhdessä eri oppiaineiden opettajien kanssa.

Sisältöjensä puolesta Loistokeskustelija-materiaali soveltuu erityisen hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden, historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen.

Lukio

Lukion osalta materiaali soveltuu niin ikään erityisen hyvin äidinkielen ja kirjallisuuden, historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen. Lisäksi siitä on paljon hyötyä filosofian oppiaineen kohdalla.

Myös lukiossa suositellaan hyödyntämään materiaali oppiainerajat ylittävissä kokonaisuuksissa. Vuonna 2021 uudistuvan lukion opetussuunnitelman perusteissa korostetaan laaja-alaisia osaamisen osa-alueita. Näistä materiaali liittyy erityisesti tavotteisiin:

 • Vahvat kansainvälistymisvalmiudet
 • Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
 • Vuorovaikutusosaaminen
 • Yhteiskunnallinen osaaminen
 • Eettisyys ja ympäristöosaaminen
 • Globaali- ja kulttuuriosaaminen 

Materiaali tukee kokonaisvaltaisesti Lukiolain (714/2018, 2§) muotoilemaa lukiokoulutuksen tarkoitusta: “Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia”